Return to ДОКУМЕНТИ

Статут

На основу члана 16. и 48. Закона о удружењима и фондацијама Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске, број 52/01) члана 22. и 70. Статута

Борачке организације Републике Српске и члана_______ и____ .Статута Општинске

Борачке организација Лопаре , Скупштина Општинске борачке организације Лопаре на сједници одржаној 21.08.2005. године, д о н о с и

С Т А Т У Т

ОПШТИНСКЕ БОРАЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЛОПАРЕ

I   – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Статутом Општинске Борачке организације Лопаре (у даљем тексту Борачка организација), уређују се питања: назива и сједишта Борачке организације, правни положај и заступање, вријеме за које се оснива, права, обавезе и овлаштења Борачке организације, програмски циљеви и задаци, чланство, питања организације органа и њихов правни положај, права и обавезе,организација стручне службе, оснивање профитних центара, престанак рада, финансирање и друга питања од интереса за рад Борачке организације.

Члан 2.

Борачка организација је јединствена друштвена организација бораца, ратних војних инвалида и породица погинулих и заробљених бораца одбрамбено ослободилачких ратова српског народа,са подручја Општине и као таква дио јединствене Борачке организације Републике Српске.

Члан 3.

Борачка организација је нестраначка организација чије се организовање, програмски циљеви и дјеловање заснива на демократским принципима

Борачка организација је самостална организација која има своју имовину, изграђену организациону структуру, дефинисане унутрашње односе, своја статусна обиљежја и начин свога дјеловања.

Члан 4.

Борачка организација је организација од јавног интереса за Општину

Борачка организација оснива се на неодређено вријеме.

Члан 5.

Борачка организација, у складу са Законом врши јавна овлаштења.

II   -НАЗИВ И СЈЕДНИШТЕ

Члан 6.

Борачка организација дјелује под називом Општинска борачка организација Лопаре.

Скраћени назив је: ОБО Лопаре.

Сједиште Борачке организације је у Лопарама, Ул. -___________________ .

III    – ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ,ЗАСТУПАЊЕ и представљање

Члан 7.

Борачка организација има својство правног лица, са правима и обавезама утврђених Законом и овим Статутом.

Члан 8.

Борачку организацију заступа и представља предсједник Скупштине општинске борачке организације , који је истовремено и предсједник Борачке организације

Борачку организацију може да заступа и друго лице на основу датог овлаштења, од стране предсједника Скупштине, а у складу са овим Статутом.

Члан 9.

Борачка организација има свој печат и штамбиљ.

Печат је округлог облика пречника 35 мм, са по рубу ћириличним писмом исписаним текстом: Република Српска, Општинска борачка организација Лопаре у средини печата је угравиран знак Борачке организације.

Штамбиљ је правоугаоног облика, димензија 60 х 35 мм, са водоравно у редовима исписаним текстом: Република Српска, Општинска борачка организација Лопаре, улица , број и датум, као и други текст који ближе одређује његову намјену.

Члан 10.

Начин руковања ,чувања и уништења печата и штамбиља уређује се одлуком коју доноси Предсједништво Општинске Борачке организације.

Члан 11.

Борачка организација Општине користи знак Борачке организације Републике Српске

Члан 12.

Борачка организација Општине има свој жиро-рачун, преко кога води своје материјално-финансијско пословање.

IV   – ПРОГРАМСКИ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ

Члан 13.

Програмски циљеви и задаци Борачке организације су:

–   заштита права и интереса породица погинулих и заробљених бораца, ратних војних инвалида и бораца,

–  унапређење материјалног положаја и социјалне сигурности породица погинулих и заробљених бораца, ратних војних инвалида и бораца,

–   иницирање на доношењу одговарајућих правних рјешења и ефикасно остваривање права којима ће се осигурати адекватна заштита и достојанство према породицама погинулих и заробљених бораца, ратних војних инвалида и бораца.

-пружање непосредне помоћи породицама погинулих и заробљених бораца, ратним војним инвалидима и борцима, обезбеђујући им благовремено потпуне информације, стручна упуства за потпуније и ефикасније остваривање њихових права,

–  допринос на афирмацији принципа утврђених општим оквирним споразумом за успостављање мира у БиХ, очување правног и фактичког положаја Републике Српске, посебно њене цјеловитости као ентитета у оквирима Босне и Херцеговине,

–  развијање свих демократских односа и стварању услова за просперитетнију будућност Републике Српске и њених грађана -очување мира,

–  очување лика српског борца и ослободилачких традиција српског народа,

–  афирмација Борачке организације као легитимног представника породица погинулих и заробљених бораца, ратних војних инвалида и бораца.

V   – ЧЈ1АНСТВО

Члан 14.

Чланство у Борачкој организацији стиче се потписивањем приступнице од стране лица са утврђеним статусом породице погинулог и заробљеног борца, ратног војног инвалида и борца, одбрамбено-ослободилачких ратова српског народа у мјесној борачкој организацији односно у борачкој организацији у предузећу и установи.

Члан Борачке организације не може бити истовремено члан неке друге- организације или удружења које окупљају демобилисане борце, ратне војне инвалиде и породице погинулих борацва, изузев чланова организација и удружења који су колективни чланови Општинске борачке организације.

Чланство у Борачкој организацији доказује се чланском књижицом.

Члан 15.

Права члана Борачке организације су:

–  да учествује у раду Борачке организације као појединачни члан непосредно или посредно преко својих представника у органима борачке организације,

–  да бира и буде биран у органе Борачке организације,

–  да буде информисан,

–  да остварује сва права утврђена законом, као појединац или преко Борачке организације,

–  да добровољно иступи из Борачке организације,

–  да остварује сва друга права утврђена Статутом и позитивним прописима.

Члан 16.

Члану Борачке организације може престати чланство у Борачкој организацији:

-иступањем из борачке организације добровољно и

-искључењем.

Члан 17.

Иступање из чланства Борачке организације добровољно врши се на бази поднесеног писменог захтјева.

 

Искључење члана Борачке организације врши се кад он дјелује супротно ставовима Борачке организације утврђених на бази програмских циљева и задатака или кад не извршава своје обавезе.

Члан 19.

Обавезе члана су:

–         да дјелује и ради у складу са Статутом и програмским активностима Борачке организације,

–       да чува свој углед и углед Борачке организације,

–       да плаћа чланарину.

Члан 20.

Борачка организација води регистар својих чланова.

VI   -ОРГАНИЗОВАЊЕ БОРАЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Члан 21.

Организовање чланства Борачке организације у Општини, у правилу, заснива се на територијалном принципу.

Чланови борачке организације на подручју мјесне заједнице организују се у мјесну борачку организацију.

Чланови борачке организације на нивоу Општине образују Општинску борачку организацију.

У предузећима или установама у којима је запослен већи број чланова Борачке организације може се организовати и борачка организација у тим субјектима с правима и обавезама утврђеним овим Статутом.

Одлуку о потреби, условима и начину организовања Борачке организације сагласно претходном ставу доноси Скупштина борачке организације Општине.

Члан 22.

Одлуком мјесне борачке организације, организације у предузећу и установи , ближе се уређују питања организовања, надлежности и одлучивања у мјесној борачкој организацији.

Члан 23.

Дужина мандата у Борачкој организацији траје четири године.

Члан 24.

Чланови борачке организације изабрани у органе борачке организације могу поднијети оставку на изабрану дужност и прије истека времена на који су изабрани.

Опозив представника у органима борачке организације врши се на начин и по поступку као и за његов избор.

У случају подношења оставке или опозива, бира се други представник, на начин и по поступку утврђеном овим Статутом и Пословником о раду тог органа.

Поступак и начин провођења избора уређује се посебном Одлуком Скупштине борачке организације.

Ванредни избори у борачкој организацији проводе се у складу са одлуком Скупштине борачке организације Општине.

Члан 26.

За пуноважно одлучивање у органима Борачке организације Општине потребно је присуство надполовичне већине, а пуноважне су оне одлуке за које је гласала надполовична већина присутних чланова, ако за поједина питања није прописана квалификована већина.

VII    – ОРГАНИ БОРАЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Члан 27.

Органи борачке организације су:

 1. Скупштина мјесне борачке организације, односно организације у предузећима и установама,
 2. Скупштина борачке организације Општине,
 3. Предсједништва као извршно-оперативни орган скупштине борачке организације ,
 4. Одбор породица погинулих и заробљених бораца ,
 5. Одбор ратних војних инвалида и
 6. Надзорни одбор.
 7. Скупштина мјесне борачке организације –

организације у предузећу и установи

Члан 28.

Скупштине борачке организације је највиши органи одлучивања у Борачкој организацији.

Члан 29.

Скупштину мјесне борачке организације чине сви чланови мјесне борачке организације са подручја мјесне заједнице, односно сви чланови борачке организације у предузећу или установи.

У мјесним борачким организацијама и организације у предузећима и установама, чији је број чланова већи од 100, Скупштину чине изабрани представници , а у складу са Одлуком Мјесне борачке организације.

Мјесне борачке организације које своје чланство имају у више општина у оквиру својих пословно-техничких цјелина, могу избор Скупштине организовати на представничком принципу.

Члан 30.

Из реда чланова мјесне Борачке организације, односно организације у предузећу и установи, Скупштина бира Предсједништво као свој извршно- оперативни орган .

Број чланова Предсједништва мјесне борачке организације, односно Предсједништва Борачке организације предузећу или установе утврђује се Одлуком

Скупштине Мјесне борачке организације, односно Скупштине Мјесне борачке организације предузећа или установе.

Члан 31.

Скупштина мјесне борачке организације , односно скупштина предузећа или установе, расправља и заузима ставове о свим питањима од значаја за своје чланство и о заузетим ставовима, мишљењима и приједлозима путем својих представника обавјештава општинску борачку организацију, која је дужна да без одлагања узме у разматрање и рјешавање достављена питања. као и да обезбједи повратну информацију.

 1. Скупштина борачке организације општине

Члан 32.

Скупштину Општинске борачке организације , чине представници изабрани у мјесним борачким организацијама, односно у предузећима и установама, тако да се на сваких 100 чланова бира се по један члан скупштине.

Члан 33.

Скупштина Борачке организације Општине:

-доноси Статут борачке организације,

-доноси Одлуку о расписивању избора.

-бира чланове Предсједништва скупштине,

-бира предсједника Скупштине борачке организације,

-бира Надзорни одбор,

-бира Одбор породица погинулих и заробљених бораца и Одбор ратних војних инвалида,

-доноси програм свога рада,

-доноси пословник о свом раду,

-доноси одлуку о провођењу избора у мјесним борачким организацијама,

-анализира питања остваривања програмских основа Борачке организације, -врши и друге послове утврђене овим Статутом.

Члан 34.

Предсједник Скупштине Борачке организације у оквиру права и дужности:

–       сазива Скупштину Борачке организације и истом предсједава,

–       стара се о организацији и раду органа Борачке организације,

–        потписује акта Скупштине,

–       стара се о организацији и јавности рада Борачке организације,

–       стара се о остваривању сарадње са другим органима и организацијама,

–       заступа Борачку организацију.

–       предлаже Скупштини разматрање одређених питања из домена њеног рада,

–       предлаже сазивање сједница Предсједништва у складу са Пословником о раду Предсједништва,

-врши и друге послове утврђене овим Статутом и Пословником о раду Скупштине.

 

Члан 35.

Пословником о раду Скупштине Борачке организације ближе се уређују питања: рада и унутрашња организација Скупштине , начин остваривања права и дужности чланова Скупштине и њених радних тијела.програмирање и усклађивање рада Скупштине, јавност рада, однос унутар Скупштине, оснивање и рад радних тијела , сарадња са другим органима и организацијама, и друга питања од значаја за рад Скупштине.

3   . Предсједништво Скупштине општинске борачке организације

Члан 36.

Предсједништво је извршно-оперативни орган борачке организације.

Предсједништво има 13 чланова.

Из реда чланова Предсједништва бира се предсједник,

Члан 37.

У  извршавању својих задатака Предсједништво Скупштине :

–       врши све послове везане за остваривање програмских циљева и задатака које утврди Скупштина,

–       доноси програм свога рада.

–       доноси Финансијски план и одговорно је за његово извршење,

–       доноси пословник о свом раду,

–       бира предсједника Предсједништва,

-доноси одлуку о оснивању Стручне службе борачке организације,

–       иницира и активно учествује у дефинисању и остваривању права породица погинулих и заробљених бораца, ратних војних инвалида и бораца,

–       непосредно сарађује са државним органима и институцијама у Општини, ради дефинисања и остваривања права породица погинулих и заробњених бораца, ратних војних инвалида и бораца,

–       предузима конкретне активности у рјешавању појединачних захтјева од интереса за чланове Борачке организације,

–       координира и усмјерава рад Мјесних борачких организација, и пружа им стручну помоћ у раду и дјеловању,

–       усваја Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Стручне службе,

–       обезбрђује услове за рад Стручне службе борачке организације,

–       обезбеђује услове за стварање банке података свих чланова Борачке организације

–       даје приједлоге и мишљења надлежним органима кад они рјешавају питања из домена остваривања права породица погинулих и заробљених бораца, ратних војних инвалида и бораца, а нарочито у погледу утврђивања дужине учешћа и условима ангажовања као борца, праћење приоритета запошљавања, стамбеног збрињавања, изградње надгробниг споменика и рефундације средстава раније изграђених споменика,

–       обавља и друге послове утврђене Статутом Борачке организације.

Предсједник Предсједништва Скупштине Борачке организације у оквиру

4                права и дужности:

–       сазива сједнице Предсједништва и истим предсједава,

–       извршава одлуке и ставове Скупштине и Предсједништва,

–       проводи политику коју утврди Скупштина и Предсједништво,

–       афирмише и заступа ставове и интересе борачких категорија грађана,

–       врши и друге послове који му буду стављени у надлежност,

Члан 39.

Пословником о раду Предсједништва ближе се уређују : права и дужности чланова Предсједништва, организација и начин рада Предсједништва,програмирање и усклађивање рада Предсједништва, јавност рада, однос унутар Скупштине и Предсједништва , оснивање и рад радних тијела , сарадња са другим органима и организацијама, , као и друга питања од значаја за рад Предсједништва.

Члан 40.

Ради остваривања специфичних интереса породица погинулих и заробљених бораца, као и ратних војних инвалида и заштите њиховог материјалног положаја Скупштина Борачке организације бира;

Одбор породица погинулих и заробљених бораца Одбор ратних војних инвалида.                                      ,

4.1.0дбор породица погинулих и заробљених бораца

Члан 41.

Одбор породица погинулих и заробљених бораца у оквиру права и обавеза утврђених овим Статутом :

–       анализира и прати стање материјалног положаја породица погинулих и заробљених бораца,

–       припрема приједлог мјера Скупштини и Предсједништву за побољшање тог положаја,

–       прати и утиче на адекватнији стамбени смјештај породица погинулих и заробљених бораца ,и прати приоритете у запошљавању,

–       предлаже и предузима мјере на пружању свих облика помоћи за школовање дјеце тих породица, изградњу надгробних споменика и спомен обиљежја,

акгивно доприноси очувању тековина борбе и чувању од заборава оних који су за ову државу дали највише.

–       врши и друге послове које му Скупштина борачке организације стави у надлежност.

Члан 42.

Одбор броји 7 чланова.

Одбор из свог састава бира предсједника.

Одбор нема својство правног лица.

„ –            Одбор остварује своју функцију у складу са Статутом Борачке организације и

Пословником о раду Одбора .

5.1. Одбор ратних војних инвалида.

Члан 43.

Одбор ратних војних инвалида у оквиру права и дужности утврђених овим Статутом :

анализира и прати стање материјалног положаја ратних војних

инвалида,

припрема приједлог мјера Предсједништву за побољшање тог положаја из домена остваривања права ратних војних инвалида,

прати предузимање активности на провођењу свих облика медицинске рехабилитације и ресоцијализације,

прати и предузима мјере на запошљавању ратних војних инвалида, стамбеном збрињавању, школовању дјеце и свих других облика помоћи.

врши и друге послове које му Скупштина борачке организације стави у

надлежност

Члан 44.

Одбор броји 7 чланова.

Одбор из свог састава бира предсједника.

Одбор нема својство правног лица.

Одбор остварује своју функцију у складу са Статутом Борачке организације и Пословником о раду Одбора .

Члан 45.

Предсједници Одбора су по функцији потпредсједници Скупштине Борачке организације и чланови Предсједништва.

б.Надзорни одбор

Члан 46.

Надзор над материјално – финасијским пословањем Борачке организације врши Надзорни одбор.

Надзорни одбор има три члана,

Одбор из свог састава бира предсједника

Члан 47.

Надлежност, права, обавезе и овлаштења Надзорног одбора утврђују се Пословником о раду Одбора.

УШ-Радна тијела Скупштине

Члан 48.

За ефикасније остваривање програмских циљева и задатака Скупштина Борачке организације Општине образује своја стална и повремена радна тијела. Стална радна тијела су:

 

 1. Комисија за његовање слободарских традиција српског народа,историју и документацију.
 2. Статутарна Комисија,
 3. Комисија за жалбе.
 4. Комисија за информисање и
 5. Суд части.

За обављање одређених конкретних задатака или припрему одређених материјала за потребе Скупштине , Предсједништва и Одбора могу се формирати и друга повремена радна тијела.

Пословником о раду Скупштине , утврђује се надлежност, дјелокруг рада и друга питања битна за рад радних тијела Скупштине.

1Х-Имовина Борачке организације

Члан 49.

Борачка организација има своју имовину коју чине: средства, права и новац.

Члан 50.

Укупна средства за рад и пословање Борачке организације Општине за остваривање њених програмских циљева и задатака обезбјеђују се:

1. Буџетом Општине за реализацију планова и Прогама рада организације и

2. 0д чланарине.

З.Донација и помоћи

Члан 51.

Одлуку о висини, начину уплате и кориштењу чланарине доноси Скупштина Борачке организације Републике Српске.

Х-Стручна служба Борачке организације

Члан 52.

За обављање административно -техничких, рачуноводствених, информативних, аналитичко правних и других послова оснива се Стручна служба Борачке организације

Одлуку о оснивању Стручне службе и доношењу Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста врши Предсједништво Скупштине Борачке организације .

Х1-Оснивање профитних центара

Члан 53.

Борачка организација, сагласно Закону може оснивати профитне центре, која нису у супротности са програмским циљевима и задацима Борачке организације и тиме стицати допунска средства.

Одлуку о формирању профитних центара доноси Предсједништво Скупштине Борачке организације

ХП-Доношење Статута и његове промене

Члан 54.

Статут Борачке организације је основни акт организације.

Статут доноси Скупштина Борачке организације двотрећинском већином укупног броја чланова Скупштине.

Сва акта која доносе органи Борачке организације морају бити у складу са овим Статутом.

Члан 55.

Измјене и допуне Статута врше се на начин и по поступку за његово доношење.

ХШ-Престанак рада Борачке организације

Члан 56.

Општинска борачка организација престаје са радом на основу Одлуке Скупштине Борачке организације .

Скупштина Борачке организације доноси Одлуку о престанку рада Борачке организације када најмање двије трећине мјесних борачких организација донесе Одлуку о престанку рада Борачке организације.

Одлука о престанку рада Борачке организације мора садржавати одредбе о подјели имовине , односно о измирењу постојећих обавеза као и наплати заосталих потраживања, а у складу са Законом

Х1\/-Прелазне и завршне одредбе

Члан 57.

Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут Општинске борачке организације Лопаре број ____________________         _.

Члан 56.

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана доношења.

Број: 51/05

Датум: 21.08.2005. године         ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ