Return to ДОКУМЕНТИ

Уредба о борачком додатку

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ О БОРАЧКОМ ДОДАТКУ

                                                                                                   Члан 1.

У Уредби о борачком додатку (“Службени гласник Ре публике Српске”, број 6/12) члан 2. мијења се и гласи:

“(1) Борачки додатак може се остварити као мјесечни борачки додатак или као годишњи борачки додатак.

(2)   Мјесечни борачки додатак остварује се у зависно- сти од старосне доби и категорије борца.

(3)   Годишњи борачки додатак остварује се у зависно- сти од категорије борца.

(4)   Исто лицене може истовремено остваривати право и на мјесечни и на годишњи борачки додатак.”.

                                                                                                    Члан 2.

У члану 5. став 1. мијења се и гласи:

“(1) Мјесечни борачки додатак може да оствари борац када наврши 60 година живота, ако му је рјешењем надле- жног органа признат статус борца од прве до лете катего- рије.”.

Послије става 1. додаје се нови став 1а, који гласи:

“(1а) Изузетно од одредбе става 1. овог члана, мјесечни борачки додатак може да оствари борац од прве до пете ка- тегорије и прије навршених 60 година живота уколико је до 31. јануара 2012. године био корисник личне пензије која му је била одређена од гарантованог лензијског основа у зависности од категорије борца.”

                                                                                                     Члан 3.

У члану 9. додаје се нови став 6, који гласи:

“(6) Борцима из члана 5. став 1а. Уредбе, право на мје- сечни борачки додатак признаје се на основу службене евиденције и података прибабљених од Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске.”

                                                                                                      Члан 4.

У члану 10. став 4. брише се.

                                                                                                      Члан 5.

Члан 11. мијења се и гласи:

“(1) Борцима од-прве до пете категорије који наврше 60 година живота након ступања на снагу ове уредбе призна- је се право на мјесечни борачки додатак.почевши од 1. ја- нуара наредне године у односу на годину у којој су навр- шили 60 година живота.

(2)   Борцима из члана 5. став 1а. Уредбе право на мје- сечни борачки. додатак признаје се од дана ступања на сна- гу ове уредбе.”.

                                                                                                      Члан 6.

У члану 12. додају се нови ст. 2. и 3, који гласе:

“(2) Борцима који с обзиром на категорију нису обухва- ћени чланом 5. ст. 1. и 1а. Уредбе, а који су стекли право на мјесечни борачки додатак до дана сгупања на снагу ове уредбе, првостепени орган ће донијети ново рјешење.

(3)   Доспјели износи мјесечног борачког додатка испла- тиће се борцима из става 2. овог члана једнократно.”.

                                                                                                      Члан 7.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Предсједник Владе, Александар Џомбић, с.р.